Dịch vụ thư tạm thời là một địa chỉ Gmail 10p tạm thời cung cấp cho một cá nhân một địa chỉ email để sử dụng tạm thời. Nó thường được sử dụng khi một người cần đăng ký nhiều trang web và dịch vụ mà không cần phải cung cấp địa chỉ email thực của họ. Các dịch vụ như thế này cũng phổ biến cho những người cần một địa chỉ email mới.
Recent Updates
More Stories