สําหรับบ้านหรือคอนโดที2มีพื 5นที2ไม่ค่อยกว้างมากนัก การเลือกซื 5อโซฟาที2มีขนาดใหญ่อาจจะไม่ตอบโจทย์และเปลืองพื 5นที2 ในการจัดวางทําให้ห้องดูคับแคบลงไปได้ ดังนั 5นหลายคนจึงเลือกเป็นเก้าอี 5โซฟาเดี2ยวหรือเก้าอี 5อาร์มแชร์ที2นั2งได้สบายและไม่ เปลืองพื 5นที2มาแทน ซึ2งเก้าอี 5อาร์มแชร์ก็จะมีลักษณะเป็นเก้าอี 5ที2แบบที2นั2งเดียวซึ2งถูกออกแบบมาให้มีพนักวางแขนด้านข้าง ส่วน ใหญ่จะเป็นเก้าอี 5บุนวมคล้ายกับโซฟาที2สามารถนั2งพักผ่อนได้อย่างสบาย เมื2อนํามาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านก็จะช่วย สร้างบรรยากาศที2มีความคลาสสิกสวยงามคล้ายกับห้องรับแขกของต่างประเทศ และยังเหมาะสําหรับการจัดวางควบคู่กับโต๊ะ เล็กๆ เพื2อใช้เป็นมุมพักผ่อน หรือวางร่วมกับโซฟาเพื2อใช้เป็นมุมรับแขกกันก็ได้ วันนี 5เราจึงมีไอเดียแต่งบ้าน คอนโดด้วยเก้าอี 5 อาร์มแชร์ให้เข้าได้กับทุกไลฟ์ สไตล์ มาฝากกัน เก้าอี้โซฟาเดี่ยว

1. แต่งบ้านสไตล์มินิมอล 
 การแต่งบ้านในสไตล์นี 5ก็คือเน้นที2ความเรียบง่าย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์หรือสีสันที2ใช้ เพื2อให้ได้ภาพรวมที2 รู้สึกโล่งสะอาดสบายตา กว้างขวาง ส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้เป็นโทนสีอ่อนๆ สีพื 5น หรือพวกแนวเอิร์ธโทน ดังนั 5นการใช้เก้าอี 5โซฟา เดี2ยวหรือเก้าอี 5อาร์มแชร์สําหรับการตกแต่งบ้านในสไตล์มินิมอลแบบนี 5 ก็แนะนําให้เลือกเป็นเก้าอี 5อาร์มแชร์ที2มีดีไซน์เรียบง่าย  ใช้สีพื 5นๆ ในโทนสว่าง อย่างเช่น สีขาว สีครีม สีเหลืองอ่อน สีเทาอ่อน หรืออาจจะเลือกเป็นสีพื 5นเข้ม เช่นสีเทาเข้ม สีเขียวขี 5ม้า สี นํ 5าตาลเข้ม ก็สามารถช่วยเพิ2มมิติให้กับการแต่งบ้านในสไตล์มินิมอลของคุณได้อย่างลงตัว 

2. แต่งบ้านสไตล์ cozy 
 เป็นรูปแบบการแต่งบ้านที2ทําให้บรรยากาศโดยรวมดูอบอุ่นผ่อนคลาย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผสมผสานของเฟอร์นิเจอร์ที2 ใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้หรือหวาย แล้วใช้โทนสีแบบเอิร์ธโทนหรือในแนวธรรมชาติอย่างเช่นสีครีม สีเบจ สีนํ 5าตาล ผสมเข้า กับสีเขียวเล็กน้อย ดังนั 5นแนะนําให้เลือกเก้าอี 5อาร์มแชร์สีอ่อนๆ อย่างเช่นสีเบจ สีขาว สีครีม ที2มีขาตั 5งหรือพนักวางแขนเป็นไม้ มาจัดวาง ก็จะช่วยทําให้บรรยากาศการแต่งบ้านหรือคอนโดของคุณนั 5นมีความอบอุ่นในสไตล์ cozy ได้ไม่ยาก 

3. แต่งบ้านสไตล์คลาสสิค 
 เป็นรูปแบบการตกแต่งบ้านในสไตล์ตะวันตกที2จะเน้นให้เห็นถึงความหรูหรา ซึ2งส่วนใหญ่ก็มักจะเน้นเฟอร์นิเจอร์หรือของ ประดับตกแต่งที2มีพื 5นผิวมันเงา หรือสีทอง แล้วใช้โทนสีแบบอบอุ่นหรือโทนร้อนอย่างเช่นสีครีม สีทอง สีนํ 5าตาล สีแดงเลือดนก  ดังนั 5นถ้าหากอยากแต่งบ้านสไตล์นี 5ก็แนะนําให้เลือกเก้าอี 5อาร์มแชร์ในสไตล์ Luxury ที2มีความหรูหรา แล้วใช้โทนสีของอาร์ม แชร์ให้เข้ากับสีที2ใช้ในการตกแต่งห้องหรือตกแต่งบ้าน เท่านี 5ก็ได้รูปแบบการแต่งบ้านในสไตล์คลาสสิคที2สวยงามหรูหรากันแล้ว 

4. แต่งบ้านสไตล์ลอฟท์ 
 เป็นสไตล์การตกแต่งบ้านที2กําลังได้รับความนิยม ซึ2งส่วนใหญ่การตกแต่งบ้านในสไตล์นี 5ก็จะเน้นไปที2ความสูงโปร่งและ การเลือกใช้วัสดุแบบดิบๆ เปลือย ๆ โทนสีที2ใช้ส่วนใหญ่ก็จะไปทางสีนํ 5าตาล สีดํา สีเทา สีขาว และวัสดุที2เป็นไม้ ดังนั 5นถ้าอยาก แต่งบ้านในสไตล์นี 5ก็แนะนําให้เลือกอาร์มแชร์ที2มีรูปแบบเรียบง่าย ใช้สีพื 5นเข้มๆ อย่างเช่นสีเทาเข้ม สีนํ 5าตาล หรืออาจจะเลือก เป็นอาร์มแชร์หุ้มหนังสีนํ 5าตาลเข้ม สีดํา ที2ให้ความรู้สึกดิบเท่ ก็สามารถเข้ากับการแต่งบ้านในสไตล์ลอฟท์ได้เป็นอย่างดี 

5. แต่งบ้านสไตล์โมเดิร์น 
เป็นสไตล์การแต่งบ้านอีกรูปแบบหนึ2งที2ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน โดยหลักแล้วก็จะเน้นความเรียบโล่งและเรียบง่ายเป็นหลัก  ซึ2งอาจจะคล้ายๆ กับสไตล์มินิมอลอยู่บ้าง แต่ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื2องของดีไซน์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที2ดูเรียบง่าย ทันสมัยมากกว่า รวมไปถึงการเลือกสีสันและการจับคู่สีเน้นไปในโทนเข้ม หรือเลือกสีที2สามารถตัดกันได้ อย่างเช่นสีขาว สีเทา เข้ม สีดํา เป็นต้น ดังนั 5นถ้าเป็นการแต่งบ้านในสไตล์โมเดิร์นแบบนี 5ก็แนะนําให้เลือเก้าอี 5อาร์มแชร์ โมเดิร์นด้วยเช่นกัน และ แนะนําให้เลือกใช้สีสันที2ตัดกับสีของผนังหรือพื 5น ก็จะช่วยเพิ2มความมีมิติและความสวยงามได้มากยิ2งขึ 5น 

6. แต่งบ้านสไตล์วินเทจ
 เป็นสไตล์การแต่งบ้านที2นําเอาเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านในสไตล์ย้อนยุคมาใช้งาน ของที2มีความเก่าแก่ รวมไปถึงการ เลือกโทนสีที2มีความอบอุ่นแต่ก็ให้ความหรูหรา อย่างเช่นสีขาว สีเบจ สีครีม สีนํ 5าตาล สีเขียวแก่ เป็นต้น ดังนั 5นแนะนําให้เลือก เก้าอี 5อาร์มแชร์ที2มีโทนสีดูอบอุ่น หรือมีลวดลายแบบวินเทจ นอกจากนี 5ก็ยังสามารถเลือกเก้าอี 5อาร์มแชร์ ราคาถูก ที2เป็นของมือ สองมาใช้งานกันก็ได้ แต่ก็ต้องเลือกรูปแบบและดีไซน์ของอาร์มแชร์ให้เข้ากับสไตล์การแต่งบ้านแบบวินเทจกันด้วย 

7. แต่งบ้านสไตล์เรโทร
 เป็นสไตล์การแต่งบ้านด้วยฟิ ลย้อนยุคแต่จะให้อารมณ์ที2แตกต่างกับสไตล์วินเทจอย่างเห็นได้ชัด เพราะจะเป็นรูปแบบการ แต่งบ้านในยุคคุณปู่ คุณย่าที2เน้นสีสันสดใสและความสนุกสนานออกแนวดิสโก้เล็กๆ ดังนั 5นเราสามารถเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที2มี สีสันและลวดลายได้อย่างไม่จํากัด ตั 5งแต่สีอ่อน สีเข้ม สีสดใส สามารถเลือกจับคู่สีได้อย่างสนุกรวมไปถึงเลือกใช้อาร์มแชร์ใน สไตล์ต่างๆ ได้อย่างอิสระ นอกจากนี 5ก็ยังสามารถเลือกใช้เป็นเก้าอี 5อาร์มแชร์ ราคาถูก หรือที2เป็นของมือสองมาใช้ได้ เช่นเดียวกับในสไตล์วินเทจได้เช่นกัน

8. แต่งบ้านสไตล์ tropical 
 เป็นสไตล์การแต่งบ้านสําหรับประเทศที2อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร เน้นบรรยากาศที2มีความร่มรื2นและสดชื2นรวมไปถึงทําให้บ้าน มีความเย็นสบาย โดยหลักๆ ก็คือจะเน้นการใช้พวกต้นไม้ดอกไม้ต่างๆ ที2ช่วยทําให้บ้านเย็นและดูสบายตา รวมไปถึง เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที2ทําจากไม้หวาย รวมไปถึงผ้า ของจักสาน โทนสีที2นิยมใช้ก็จะเป็นในแนวเอิร์ธโทนตัดกับสีเขียว ธรรมชาติ ดังนั 5นแนะนําให้เลือกเก้าอี 5อาร์มแชร์ที2เป็นไม้หรือหวาย เติมความสบายด้วยเบาะผ้านุ่มๆ ก็เข้ากันได้ดีกับบรรยากาศ การแต่งบ้านในสไตล์ tropical 

จะเห็นได้ว่าเราสามารถเลือกใช้เก้าอี 5อาร์มแชร์เข้ามามีส่วนร่วมในการแต่งบ้านสไตล์ต่างๆ ได้ทุกแบบทุกสไตล์ ทั 5งนี 5ก็ ขึ 5นอยู่กับการเลือกใช้สีสันและดีไซน์ของเก้าอี 5อาร์มแชร์ให้เหมาะสมกับสไตล์ของการแต่งบ้านให้ได้มากที2สุด ซึ2งนอกจากจะ เลือกรูปแบบอาร์มแชร์ที2สามารถเข้ากันได้กับสไตล์การแต่งบ้านแล้ว ก็ต้องดูว่าเก้าอี 5อาร์มแชร์ที2เลือกนั 5นสามารถนั2งพักผ่อนได้ อย่างสบายมากน้อยแค่ไหน เพื2อทําให้มุมพักผ่อนหรือมุมรับแขกของเรานั 5นได้ทั 5งความสบายและมีสไตล์ที2สวยงามนั2นเอง